Powrót

Jak założyć własny fundusz i ile to kosztuje?

Poprzedni artykuł wyjaśnia czym jest Alternatywna Spółka Inwestycyjna oraz jakie znajduje zastosowanie. Kontynuując temat ASI przedstawiamy w zarysie jak wygląda proces tworzenia najbardziej popularnego typu tego podmiotu, to jest ASI w formie spółki komandytowej z zewnętrznym zarządzającym, którym jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jak kształtują się koszty utworzenia i obsługi takiej struktury.

Od stworzenia ZASI do wpisu ASI do KRS

Utworzenie ASI rozpoczyna się od utworzenia zarządzającego ASI czyli ZASI. W tym celu konieczne jest udanie się do notariusza. Skorzystanie z systemu rejestracji elektronicznej spółek S24 nie zda egzaminu. Umowa spółki ZASI, musi zawierać postanowienia, których formularz systemu S24 nie przewiduje. Kolejny krok obejmuje zawarcie umowy spółki ASI przez wspólników. W przeciwieństwie do rejestracji konwencjonalnej spółki z o.o., złożenie wniosku o wpis ASI do KRS musi zostać poprzedzone wpisem ZASI do rejestru zarządzających KNF. Złożenie wniosku do KNF wymaga sporządzenia i przedłożenia dokumentów określonych przez Ustawę o funduszach. Należą do nich między innymi polityka inwestycyjna, strategia inwestycyjna oraz opis ASI, którymi spółka zamierza zarządzać. Proces rejestracji struktury kończy wpis ASI do KRS.

Działanie ASI a zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego

Działalność zarządzającego ASI wymaga wpisu do rejestru zarządzających ASI. Co do zasady wpis jest wystarczającą podstawą do prowadzenia działalności inwestycyjnej i nie jest w tym celu wymagana dodatkowa zgoda Komisji. Obowiązek uzyskania zgody pojawia się dopiero w momencie, w którym łączna wartość aktywów wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych alternatywnych spółek inwestycyjnych, którymi zamierza zarządzać lub zarządza zarządzający ASI, przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 100 000 000 euro.

Ile kosztuje stworzenie ASI?

Stworzenie ASI wiąże się z poniesieniem kosztów.  Przede wszystkim są to zwykłe opłaty związane z utworzeniem Spółek, które stanowić będę strukturę ASI / ZASI, to jest opłaty od wpisów do KRS i koszty notarialne. Można je bezpiecznie szacować na dwa tysiące złotych. Odrębną kwestią jest konieczność poniesienia kosztu w wysokości 0,5% wnoszonych wkładów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, jednakże ten koszt jest ponoszony tylko w pewnych okolicznościach. Wpis w rejestrze zarządzających ASI KNF to koszt 2.000 EUR. Do tego dochodzi ewentualne wynagrodzenie ekspertów doradzających przy stworzeniu struktury.

Ile kosztuje obsługa ASI?

Obsługa ASI w to w pierwszej kolejności koszt sprawozdawczości podatkowej oraz obsługi korporacyjnej i podatkowej tworzących ją spółek. Status ASI wiąże się jednak także z dodatkowymi wydatkami, to jest opłatami uiszczanymi przez tą strukturę na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz kosztami obsługi właściwych dla ASI obowiązków sprawozdawczych. Opłata roczna ZASI do Komisji Nadzoru Finansowego nie jest związana z wartością aktywów portfela i określona jest w stałej wysokości 750 EUR. Jeżeli chodzi o koszty sprawozdawczości, należy uwzględnić koszt sporządzenia:

  • sprawozdań miesięcznych ZASI dotyczących jego działalności, sytuacji finansowej oraz wyniku finansowego, sporządzone według stanu na ostatni dzień danego miesiąca;
  • informacji kwartalnych ZASI dotyczących działalności zarządzającego w ramach zarządzania poszczególnymi spółkami inwestycyjnymi;
  • rocznego sprawozdania ZASI z funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem.

Należy zaznaczyć, że koszt sprawozdawczości odnosi się do wewnętrznych wydatków związanych ze sporządzeniem sprawozdań i informacji, gdyż ich złożenie do KNF nie wiąże się z dodatkową opłatą.

 

Autor: Maciej Jojczyk