Powrót

Zmiany dotyczące rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych

W dniu 20 czerwca 2022 r. nastąpiła publikacja projektu zmian do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., w zakresie realizującym wprowadzanie przepisów prawa Unii Europejskiej tj. dyrektyw:

  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/789 z dnia 17 kwietnia 2019 r. ustanawiająca przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do niektórych transmisji online prowadzonych przez organizacje radiowe i telewizyjne oraz do reemisji programów telewizyjnych i radiowych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 93/83/EWG (zwana „dyrektywą SATCAB II”);
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE (zwana „dyrektywą DSM”).

Zmiany dotyczące tzw. direct injection

Szczególnie istotne w perspektywie wszelkich usług dosyłu, wydają się zmiany wprowadzane w ramach implementacji dyrektywy SATCAB II w zakresie tzw. direct injection. W projekcie przedstawiono prawne uregulowania rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych udostępnionych rozpowszechniającemu drogą „wprowadzenia bezpośredniego” (ang. „direct injection”), normatywnie uznawanych za reemisję.

Przewidywana jest przede wszystkim zmiana kluczowego art. 211 ust. 1 ustawy o prawie autorskim, polegająca na objęciu zakresem tego przepisu każdej postaci reemisji. Tym samym każda reemisja, niezależnie od zastosowanej techniki przekazywania reemitowanego sygnału, będzie podlegała obowiązkowemu pośrednictwu organizacji zbiorowego zarządzania w zakresie uzyskiwania licencji na reemisję lub wypłaty wynagrodzenia za reemitowanie przedmiotów praw pokrewnych.