Powrót

Zmiany w podatku od nieruchomości

W dniu 11 czerwca 2024 roku, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opublikowała w wykazie prac legislacyjnych informację o prowadzonych przez Ministerstwo Finansów pracach nad projektem ustaw podatkowych w tym w szczególności ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Jedną z najważniejszych zmian, które ma wprowadzić nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jest zmiana definicji ustawowej „budowli” i „budynku” zawarta w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 1991 nr 9 poz. 31). Obecnie, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, w art. 1a ust. 1 pkt 1) i 2) odsyła w zakresie tych pojęć do przepisów prawa budowlanego, co powoduje niejasności w zakresie interpretacyjnym tych pojęć, w szczególności przy określaniu przedmiotu opodatkowania i w konsekwencji istnienia obowiązku podatkowego.

Asumptem dla zainicjowania procesu legislacyjnego w zakresie nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2023 roku. Wyrokiem z dnia 4 lipca 2023 r., sygn. akt. SK 14/21 (Dz.U. z 2023 r. poz. 13), Trybunał Konstytucyjny orzekł, że odesłanie do definicji „budowli” czy „budynku” wskazanych w przepisach prawa budowlanego jako określające przedmiot opodatkowania podatkiem od budowli, jest niekonstytucyjne i orzekł, że art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jest niezgodny z art. 84 i 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny uzasadnił, że niedopuszczalne jest określanie przedmiotu opodatkowania w ustawie niepodatkowej.

Nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ma odpowiadać na istniejące problemy interpretacyjne i zapewnić autonomię tych pojęć od innych przepisów prawa.

Przyjęcie projektu ustawy przez Radę Ministrów planowane jest na III kwartał 2024 roku.

Zespół kancelarii Brightspot Legal na bieżąco monitoruje proces legislacyjny w powyższym zakresie       i będzie Państwa na bieżąco informował o dalszych zmianach.