BAZA WIEDZY

Rozliczenia CIT i PIT w związku z przekształceniem spółki komandytowej w spółkę z o.o.

Z dniem 1 stycznia 2021 r. (ewentualnie 1 maja 2021 r., jeśli skorzystano z możliwości odroczenia stosowania przepisów) spółki komandytowe otrzymały status podatników podatku dochodowego od osób prawnych – CIT. W rezultacie dochody podlegają podwójnemu opodatkowaniu – w pierwszej kolejności na poziomie spółki opodatkowane są jej bieżące dochody, a następnie na poziomie wspólników opodatkowaniu podlegają wypłacone na ich rzecz przez spółkę zyski.

Posiadanie udziałów lub akcji a wspólność majątkowa małżeńska

Wspólnicy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcjonariusze spółek akcyjnych to najczęściej osoby, które w danej formie prawnej prowadzą działalność gospodarczą lub inwestorzy nabywający jednostki uczestnictwa w podmiotach, w celu lokowania bądź pomnażania posiadanego majątku. Status wspólnika lub akcjonariusza wiąże się nierozerwalnie z uprawnieniem do dywidendy, realizowaniem praw i obowiązków korporacyjnych oraz możliwością rozporządzania posiadanymi udziałami lub akcjami.

Najem nieruchomości z instalacją fotowoltaiczną. Korzystna zmiana dla wynajmujących

W dniu 1 lutego 2023 r. doszło do zmiany wyjątkowo niekorzystnej dla wynajmujących Indywidualnej Interpretacji Podatkowej, która nakazywała wynajmującym płacenie podatku akcyzowego w związku ze sprzedażą energii elektrycznej, jeśli w wynajmowanym lokalu prąd pochodził z instalacji fotowoltaicznej. Zgodnie jednak z najnowszą interpretacją Szefa Krajowej Izby Skarbowej, na wynajmującym będzie ciążył obowiązek zapłaty tego podatku w związku ze zużyciem energii elektrycznej, a nie w związku z jej sprzedażą.

Fundacje rodzinne wchodzą na scenę

Po latach oczekiwań i miesiącach prac nad projektem, 21 lutego 2023 r. została ogłoszona ustawa o fundacji rodzinnej. Nowe regulacje wejdą w życie po trzech miesiącach od ogłoszenia, a więc już 22 maja tego roku. Fundacje rodzinne to długo wyczekiwana inicjatywa, dzięki której możliwe będzie powołanie do życia instytucji w celu gromadzenia majątku i zarządzania nim z myślą o jego pokoleniowej sukcesji.

Sprzedaż akcji a zobowiązania podatkowe

Nabywanie akcji spółek, zarówno tych notowanych na giełdzie jak i prywatnych, to jedna z najbardziej popularnych metod inwestowania kapitału. Dotyczy to nie tylko osób fizycznych, dla których taka forma lokowania środków stanowi źródło dodatkowego dochodu, ale także inwestorów profesjonalnych (m.in. aniołów biznesu) oraz instytucjonalnych tj. funduszy.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w Polskim Ładzie

Nowelizacja ustaw podatkowych w ramach Polskiego Ładu nie ominie także przepisów w zakresie zasad zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych. Zmiany obejmują m.in. wprowadzenie nowych stawek ryczałtu czy sposób opodatkowania najmu prywatnego. Zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych to uproszczona forma opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy stosujący to rozwiązanie zobowiązani są do rozliczania podatku od osiąganych przychodów. Wybór tej formy opodatkowania uniemożliwia pomniejszanie podstawy obliczenia podatku o koszty poniesione na rzecz uzyskania przychodu.