BAZA WIEDZY

Rozliczenia CIT i PIT w związku z przekształceniem spółki komandytowej w spółkę z o.o.

Z dniem 1 stycznia 2021 r. (ewentualnie 1 maja 2021 r., jeśli skorzystano z możliwości odroczenia stosowania przepisów) spółki komandytowe otrzymały status podatników podatku dochodowego od osób prawnych – CIT. W rezultacie dochody podlegają podwójnemu opodatkowaniu – w pierwszej kolejności na poziomie spółki opodatkowane są jej bieżące dochody, a następnie na poziomie wspólników opodatkowaniu podlegają wypłacone na ich rzecz przez spółkę zyski.

Podsumowanie miesiąca w telekomunikacji – kwiecień

W dniu 6 kwietnia Prezydent Andrzej Duda powołał na stanowisko ministra cyfryzacji Janusza Cieszyńskiego - wcześniej sekretarza stanu i pełnomocnika rządu ds. cyberbezpieczeństwa. Powyższe oznacza, że powraca zlikwidowane w 2020 r. Ministerstwo Cyfryzacji, którego zadania i projekty przejęła od tego czasu Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

SIDUSIS – czyli inwentaryzacji nigdy za wiele

W dniu 22 października 2022 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, czyli tzw. Megaustawy. Nowelizacja wprowadziła kolejny system inwentaryzacji danych związanych ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych – system SIDUSIS (System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego).

Pożyczka konwertowana jako forma inwestowania i skutki podatkowe w tym zakresie

Pożyczka konwertowana (ang. convertible debt) jest obecnie jedną z najbardziej popularnych form finansowania dłużnego spółek na wczesnym etapie rozwoju - tzw. start-upów. Swoją popularność zyskała głównie dzięki temu, że stała się rozwiązaniem problemu wyceny młodych spółek, zmniejszając tym samym ryzyko inwestycyjne, a jednocześnie umożliwiając start-upom wejście na rynek.

Posiadanie udziałów lub akcji a wspólność majątkowa małżeńska

Wspólnicy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcjonariusze spółek akcyjnych to najczęściej osoby, które w danej formie prawnej prowadzą działalność gospodarczą lub inwestorzy nabywający jednostki uczestnictwa w podmiotach, w celu lokowania bądź pomnażania posiadanego majątku. Status wspólnika lub akcjonariusza wiąże się nierozerwalnie z uprawnieniem do dywidendy, realizowaniem praw i obowiązków korporacyjnych oraz możliwością rozporządzania posiadanymi udziałami lub akcjami.

Podsumowanie miesiąca w telekomunikacji – marzec

W dniu 28 lutego 2023 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) 2021 - 2027. FERC jako następca Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, będzie podstawą dla przyszłych cyfrowych inwestycji.

Najem nieruchomości z instalacją fotowoltaiczną. Korzystna zmiana dla wynajmujących

W dniu 1 lutego 2023 r. doszło do zmiany wyjątkowo niekorzystnej dla wynajmujących Indywidualnej Interpretacji Podatkowej, która nakazywała wynajmującym płacenie podatku akcyzowego w związku ze sprzedażą energii elektrycznej, jeśli w wynajmowanym lokalu prąd pochodził z instalacji fotowoltaicznej. Zgodnie jednak z najnowszą interpretacją Szefa Krajowej Izby Skarbowej, na wynajmującym będzie ciążył obowiązek zapłaty tego podatku w związku ze zużyciem energii elektrycznej, a nie w związku z jej sprzedażą.

Fundacje rodzinne wchodzą na scenę

Po latach oczekiwań i miesiącach prac nad projektem, 21 lutego 2023 r. została ogłoszona ustawa o fundacji rodzinnej. Nowe regulacje wejdą w życie po trzech miesiącach od ogłoszenia, a więc już 22 maja tego roku. Fundacje rodzinne to długo wyczekiwana inicjatywa, dzięki której możliwe będzie powołanie do życia instytucji w celu gromadzenia majątku i zarządzania nim z myślą o jego pokoleniowej sukcesji.

Podsumowanie miesiąca w telekomunikacji – luty

W związku z przyjęciem przez Parlament Europejski i Radę w dniu 11 grudnia 2018 r. Dyrektywy 2019/1, mającej na celu nadanie organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnień w celu skuteczniejszego egzekwowania prawa i zapewnienia należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego (Dz. Urz. UE z 14.1.2019, L 11/26, dalej: „Dyrektywa”), w dniu 7 lutego 2023 r. odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, implementującej dyrektywę do polskiego porządku prawnego.

Sprzedaż akcji a zobowiązania podatkowe

Nabywanie akcji spółek, zarówno tych notowanych na giełdzie jak i prywatnych, to jedna z najbardziej popularnych metod inwestowania kapitału. Dotyczy to nie tylko osób fizycznych, dla których taka forma lokowania środków stanowi źródło dodatkowego dochodu, ale także inwestorów profesjonalnych (m.in. aniołów biznesu) oraz instytucjonalnych tj. funduszy.

ISP będą mieli pod górkę z KPO

Jednym z największych problemów w perspektywie partycypacji lokalnych operatorów w dystrybucji środków z dotacji, jest przyjęty przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa rozmiar obszarów konkursowych. Zgodnie z założeniami resortu cyfryzacji, Polska ma zostać podzielona na około 300 obszarów. Każdy z nich będzie przedmiotem odrębnego postępowania konkursowego a zwycięzca, będzie zobowiązany do pokrycia białych plam na całym obszarze.

Podsumowanie miesiąca w telekomunikacji – styczeń

Zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie internetowej UOKIK, Prezes UOKIK wszczął postępowanie przeciwko T-Mobile Polska w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Postępowanie dotyczy stosowania przez T-Mobile Polska hasła: „1200 GB za darmo na rok”, z użyciem którego reklamowana jest promocyjna oferta na usługi Internetu mobilnego. Możliwość korzystania przez operatora z tego hasła została zakwestionowana ze względu na możliwość wprowadzenia konsumentów w błąd.

Zmiany w planowaniu przestrzennym. Co czeka deweloperów OZE?

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Rozwoju i Technologii (MRiT) nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym powinna wejść w życie w pierwszym kwartale 2023 roku. Projekt przewiduje zmiany, które mają usprawnić i ujednolicić procedury planistyczne, co powinno ułatwić realizację inwestycji w OZE.

Jak wybudować farmę fotowoltaiczną?

Unia Europejska prowadzi politykę klimatyczną mającą na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r., czego wyrazem jest nowa strategia rozwoju – Europejski Zielony Ład. Aby sprostać wyzwaniom, które realizacja założeń zielonej transformacji stawia przed państwami członkowskimi niezbędne są jednak znaczne inwestycje zarówno ze strony Unii Europejskiej jak i krajowego sektora publicznego wraz z zaangażowaniem sektora prywatnego

Podatek od nieruchomości w telekomunikacji

Zespół składników składających się na infrastrukturę telekomunikacyjną podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Jak pokazuje praktyka, powyższe stwierdzenie nie dla wszystkich zainteresowanych jest intuicyjne i oczywiste.

Rozwiązania podatkowe dla branży telekomunikacyjnej

Rynek przedsiębiorstw telekomunikacyjnych wraz z ciągłym rozwojem tej branży, podlega nieustannym zmianom. Funkcjonujący w tym środowisku przedsiębiorcy ciągle dostosowują się do istniejących możliwości oraz wyzwań biznesowych. W obecnych realiach sukces wymaga ciągłego rozwoju, innowacyjności i nieustannego poszukiwania optymalnych rozwiązań.

Jak nadawcy powinni wykonywać obowiązek udostępnienia programów must carry – must offer?

Ustawa o radiofonii i telewizji nakłada na nadawców programów telewizyjnych wskazanych w jej art. 43 ust. 1 obowiązek ich nieodpłatnego rozpowszechniania. Z powinnością nadawców związany jest obowiązek operatorów świadczących usługi telewizji, dotyczący rozprowadzania tych programów, nazywanych programami must carry – must offer, to jest oferowania ich abonentom w ramach pakietów telewizyjnych.

Usługi hurtowe jako dodatkowe źródło przychodu

Większość przedsiębiorców telekomunikacyjnych rozpoczyna swoją działalność z myślą o świadczeniu usług telekomunikacyjnych na rynku usług detalicznych. Z czasem okazuje się jednak, że budowana przez wiele lat sieć oraz infrastruktura telekomunikacyjna, może stanowić przedmiot obrotu i być współdzielona z innymi operatorami telekomunikacyjnymi w modelu hurtowym.

Obniżenie cen dzierżawy słupów od Tauron Dystrybucja SA. Co da się zrobić?

W dniu 12 lutego 2021 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydał pięć decyzji ramowych wobec największych operatorów systemu dystrybucyjnego tj. PGE Dystrybucja SA, Tauron Dystrybucja SA, Enea Operator sp. z o.o., Energa Operator SA, Stoen Operator sp. z o.o. (obecnie E.ON Polska SA), określając ramowe warunki dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych linii niskiego (nN) i średniego (SN) napięcia.

Co działo się w roku 2022 a co czeka nas w roku 2023?

Rok 2022 upłynął w branży telekomunikacyjnej pod znakiem dalszego oczekiwania na wdrożenie przyjętego w grudniu 2018 r. Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej, które zrealizować się ma w postaci uchwalenia ustawy Prawo komunikacji elektronicznej. Nowe prawo miało planowo obowiązywać już od grudnia 2020 r., tym razem jednak prace legislacyjne zmierzają już ku faktycznemu końcowi.

Program motywacyjny ESOP jako korzystna forma wynagradzania zespołu startupu

Budując startup, założyciele, członkowie zespołu czy pracownicy zazwyczaj angażują się w jego rozwój w pełnym wymiarze czasowym. Podstawą ich motywacji jest najczęściej chęć zbudowania czegoś nowego, zaistnienie na rynku i realizacja marzeń na własnych warunkach. Jednocześnie każdy wysiłek i praca wkładana w rozwój przedsięwzięcia, które ma na celu generowanie zysków, musi gwarantować korzyści dla jego uczestników.

Zabezpieczenie zaangażowania założycieli oraz inwestorów w rozwój startupu

W procesie rozwoju startupu, role założycieli i inwestorów diametralnie się różnią. Najczęściej aktywność inwestorów ogranicza się do zapewnienia finansowania spółce i nadzorowania realizacji założonych celów oraz prawidłowego wydatkowania środków. Założyciele przeważnie pozostają odpowiedzialni za działalność operacyjną, zarządzanie spółką czy końcową realizację projektu.

W jaki sposób inwestor może zabezpieczyć swoje interesy?

Inwestor, który decyduje się na finansowanie startupu pokłada wiarę w potencjał projektu, jego wartość, a także kompetencje założycieli. Zarządzanie spółką, jej rozwój i działalność operacyjna leży w ich rękach. W standardowym modelu inwestycyjnym, inwestor przystępujący do spółki przyjmuje rolę pasywną i pozostawia założycieli przy „sterach”.

Przeniesienie koncesji a przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej

Przedsiębiorstwa telekomunikacyjne podlegają ciągłym zmianom, łącząc się lub przekształcając. Część przedsiębiorców wciąż pozostaje przy formie jednoosobowej działalności gospodarczej, ale zmiany następują coraz częściej. Ważnym elementem wszystkich przemian, w przypadku przedsiębiorców telekomunikacyjnych, jest wymóg przeniesienia wcześniej posiadanej koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych.