Powrót

Podsumowanie miesiąca w telekomunikacji – luty

 1. Pierwsze czytanie na posiedzeniu Sejmu rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw

W związku z przyjęciem przez Parlament Europejski i Radę w dniu 11 grudnia 2018 r. Dyrektywy 2019/1, mającej na celu nadanie organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnień w celu skuteczniejszego egzekwowania prawa i zapewnienia należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego (Dz. Urz. UE z 14.1.2019, L 11/26, dalej: „Dyrektywa”), w dniu 7 lutego 2023 r. odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, implementującej dyrektywę do polskiego porządku prawnego. Planowane zmiany mają na celu usprawnienie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów oraz podniesienie poziomu ochrony konsumentów, a także zwiększenie skuteczności działania Prezesa UOKiK. Skutek ten ma zostać osiągnięty poprzez wprowadzenie minimalnego zakresu uprawnień organów krajowych oraz ustanowienie 5-letniej kadencji Prezesa UOKiK (przy zastrzeżeniu, że ta sama osoba nie może być prezesem UOKiK dłużej niż dwie kadencje), co zapewni większą niezależność organu i pozwoli na planowanie polityki ochrony konkurencji i konsumentów w dłuższej perspektywie.

Projektowane zmiany ujednolicają z przepisami unijnymi zasady nakładania kar na związki przedsiębiorców, a także wprowadzają zmiany w sposobie nakładania kar za naruszenie przez przedsiębiorców prawa konkurencji, poprzez wprowadzenie nowego systemu naliczania kar, zamiast dotychczasowego określonego maksymalnego kwotowo pułapu. Planowane jest naliczanie kary w oparciu o wysokość obrotu wypracowanego przez przedsiębiorcę (kara pieniężna nie większa niż 3 proc. obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary). Dodatkową nowością ma być pociągnięcie do odpowiedzialności przedsiębiorcy w przypadku, gdy podmiot choćby nieumyślnie nie wykonuje decyzji Prezesa UOKiK.

Projektowane zmiany są rozległe i oprócz zaprezentowanych powyżej skrótowo kwestii, ingerują w zagadnienia takie jak:

 • pojęcie przedsiębiorstwa;
 • stwierdzenie i wyeliminowanie naruszenia;
 • kadencyjność Prezesa UOKiK, zapewnienie bezstronności i przeciwdziałanie konfliktowi interesów;
 • uzasadnienie zarzutów;
 • żądanie informacji;
 • wolność od samooskarżania;
 • ochrona informacji uzyskanych w postępowaniu przed Prezesem;
 • kontrola, pomoc policji i LPP (Legal Professional Privilege);
 • terminy przedawnień;
 • kary;
 • program łagodzenia kar (leniency);
 • wzajemna pomoc;
 • zmiany wynikające z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 stycznia 2019 r. (sygn. P 19/17);
 • zmiany w innych ustawach (Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks karny, ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji) wynikające z konieczności wdrożenia Dyrektywy;

Tekst projektu nowelizacji można znaleźć pod linkiem:

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2990,

źródło: https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-ochronie-konkurencji-i-konsumentow-oraz-niektorych-innych-ustaw5

 1. Nowy projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego

Na stronie internetowej Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego. Zmiany dotyczą warunków używania urządzeń bliskiego zasięgu szerokopasmowych systemów transmisji danych, w szczególności zakresów wykorzystywanych przez nie częstotliwości, maksymalnej mocy promieniowana lub maksymalnej gęstości mocy promieniowanej dla emisji wewnątrz pasma i dla emisji poza pasmowych oraz obszarów ich używania.

Tekst nowego projektu rozporządzenia dostępny jest pod linkiem:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//522/12369000/12948502/12948503/dokument603111.pdf

źródło:https://kigeit.org.pl/2023/02/06/urzadzenia-radiowe-bez-pozwolenia-radiowego-projekt-zmian/

 1. Wysłuchanie publiczne w sprawie rządowych projektów ustaw: Prawo komunikacji elektronicznej oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej w dniu 6 marca 2023 r

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii – zgodnie z art. 70a Regulaminu Sejmu – postanowiła o przeprowadzeniu wysłuchania publicznego, w sprawie rządowych projektów ustaw: Prawo komunikacji elektronicznej oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej w dniu 6 marca 2023 r., o godz. 12.00, w gmachu Sejmu RP. Termin zgłaszania zainteresowania udziałem w wysłuchaniu publicznym upływa 24 lutego br.

Z uwagi na powyższe, na wniosek Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, Marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu, przedłużyła termin przedstawienia sprawozdania (z prac Komisji Cyfryzacji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii nad ustawami Prawo komunikacji elektronicznej i ustawy ją wdrażającej) do 11 kwietnia 2023 r.

źródło: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/page.xsp/inf_wys_pub

 1. Nowy projekt ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie gov.pl, Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej, której celem jest ograniczenie wyłudzania poufnych danych od abonentów telefonicznych. Na podstawie projektowanych przepisów, na operatorów zostaną nałożone nowe obowiązki polegające na blokowaniu SMS-ów wyłudzających dane i połączeń głosowych, których celem jest podszywanie się pod inną osobę lub instytucję.

Przepisy mają regulować zjawiska takie jak:

 • smishing – to fałszywe SMS-y pochodzące od kuriera, banku czy instytucji publicznej, zawierające np. link do strony internetowej zachęcającej do podania danych osobowych czy przelania środków,
 • spoofing – podszywanie się pod numer telefonu zaufanej instytucji czy innej osoby i próba zastraszenia ofiary, wyłudzenia pieniędzy lub danych osobowych,
 • generowanie sztucznego ruchu – jest to inicjowanie długich, wielogodzinnych połączeń, które nie niosą ze sobą żadnej treści (tzw. głuche telefony),
 • nieuprawniona zmiana informacji adresowej – przestępcy modyfikują numer, z którego dzwonią, aby utrudnić identyfikację – ta forma oszustwa jest wykorzystywana np. w celu utrudnienia rozliczenia za połączenie.

Operatorzy nowe obowiązki mają realizować we współpracy z CSIRT NASK, który będzie badał rynek pod kątem występowania smishingu. Wzorce wiadomości spełniających kryteria smishingu będą kolejno przekazywane operatorom, którzy będą zobowiązani do blokowania SMS-ów o takiej treści. Dodatkowo nowe zapisy dotyczą również dostawców poczty elektronicznej oraz zasad blokowania domen internetowych, które służą do wyłudzeń danych i środków finansowych .

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/koniec-sms-ow-i-polaczen-wyludzajacych-poufne-dane-rada-ministrow-przyjela-projekt-ustawy-o-zwalczaniu-naduzyc-w-komunikacji-elektronicznej

 1. Kolejne inwestycje w infrastrukturę telekomunikacyjną – ogłoszono listy „białych plam”

Na stronie Cyfryzacja KPRM pojawiła się informacja o planowanych kolejnych dofinansowaniach, których celem jest zapewnienie dostępu do szybkiego Internetu na terenach nieobjętych zasięgiem sieci umożliwiającej korzystanie z usług o przepustowości co najmniej 300 Mb/s. Dla wdrożenia projektów, organ sporządził listy „białych plam” dla poszczególnych województw, przy czym zastrzegł, że nie są one kompletne i będą aktualizowane na podstawie informacji zamieszczanych na stronie internetowej https://internet.gov.pl/.

Wszelkie uwagi do udostępnionych list można zgłaszać na adres: sekretariat.DT@kprm.gov.pl.

źródło:https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/publikacja-listy-tzw-bialych-plam—zaczynamy-kolejny-etap-budowy-sieci-szerokopasmowych

 1. Plany wprowadzenia nowej europejskiej opłaty sieciowej

Stowarzyszenie Europejskich Operatorów Sieci Telekomunikacyjnych (ETNO) zaproponowało wprowadzenie nowej europejskiej opłaty sieciowej, do której zobowiązani zostaliby dostawcy usług online. Uzyskane środki miałyby trafiać do operatorów i stanowić wkład platform online w rozwój i utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej. Projekt obecnie jest procedowany przez Komisję Europejską.

Do propozycji nie odniósł się pozytywnie Związek Cyfrowa Polska, który wskazał na ryzyko zwiększenia kosztów korzystania przez użytkowników końcowych z usług, a w konsekwencji pogorszeniem jakości usług cyfrowych.

źródło:https://cyfrowapolska.org/pl/nowa-oplata-sieciowa-obciazy-europejskich-internautow-i-przedsiebiorcow-ostrzegaja-eksperci/

 1. Oczekiwane zaostrzenie warunków dla wycofania sprzętu i oprogramowania pochodzących od dostawcy wysokiego ryzyka i wchodzącego w skład infrastruktury kluczowej

W serwisie PAP ukazał się komunikat KPRM dotyczący oczekiwanego zaostrzenia przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zasad wycofania z eksploatacji sprzętu i oprogramowania pochodzących od dostawcy wysokiego ryzyka i wchodzącego w skład infrastruktury kluczowej  poprzez skrócenie 7-letniego terminu do 5 lat. Rząd niniejszym komunikatem wywiera nacisk na Prezesie UKE, by ten zastosował w projekcie aukcji 5G te same zasady traktowania produktów od dostawców uznanych za dostawców wysokiego ryzyka jak w projekcie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

źródło:https://pap-mediaroom.pl/polityka-i-spoleczenstwo/mc-kprm-opinia-kolegium-ds-cyberbezpieczenstwa-w-zw-z-rezerwacja