Powrót

Podsumowanie miesiąca w telekomunikacji – styczeń

  1. Wszczęcie postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów w stosunku do T-Mobile Polska

Zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie internetowej UOKIK, Prezes UOKIK wszczął postępowanie przeciwko T-Mobile Polska w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Postępowanie dotyczy stosowania przez T-Mobile Polska hasła: „1200 GB za darmo na rok”, z użyciem którego reklamowana jest promocyjna oferta na usługi Internetu mobilnego. Możliwość korzystania przez operatora z tego hasła została zakwestionowana ze względu na możliwość wprowadzenia konsumentów w błąd, bowiem zgodnie z warunkami stosowanej przez T-Mobile Polska promocji, abonentom co miesiąc przyznawane są pakiety internetowe w wielkości 1000 GB, maksymalnie przez 12 miesięcy, o ile konsument odnawia cyklicznie opłatę, płacąc za każdym razem co najmniej 35 złotych. Jak wskazuje Prezes UOKIK, Tomasz Chróstny, zakwestionowane hasło promocyjnych może powodować powstanie u konsumentów błędnego przekonania, że w rzeczywistości w ramach promocji przyznawane są jednorazowe pakiety danych o wielkości 1200 GB, a nie 12 miesięcznych pakietów po 1000GB, których udzielenie uzależnione jest od uiszczenia miesięcznej opłaty w wysokości 35 złotych. Zdaniem Prezesa UOKIK, również wyświetlany w reklamie kod QR, zawierający odesłanie do strony internetowej T-Mobile Polska, dotyczącej reklamowanej hasłem promocji, może nie stanowić wystarczającego nośnika, służącego zaznajomieniu się konsumentów z istotnymi warunkami promocji.

źródło: https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=19190 

  1. Uruchomienie bezpłatnej bazy danych SIDUSIS

Zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie Ministerstwa Cyfryzacji, w związku z zakończeniem aktualizacji danych w Systemie Informacyjnym o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego, od dnia 1 stycznia 2023 roku, uruchomiona została bezpłatna baza zawierająca informacje o dostępności stacjonarnych usług szerokopasmowych w każdej polskiej gminie. Za pośrednictwem wskazanej bazy istnieje możliwość zgłaszania zapotrzebowania na usługi oraz oznaczania nieruchomości jako pustostanów, co ma się przyczynić do eliminacji tzw. białych plam.

Baza danych dostępna jest pod adresem: www.internet.gov.pl

źródło:https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/sprawdz-w-sidusis-jaki-internet-jest-dostepny-w-twojejokolicy

  1. Propozycja RPO dotycząca rozszerzenia pojęć „odbiornika radiofonicznego” oraz „odbiornika telewizyjnego”

Zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie Telko.in, ze względu na możliwość oglądania telewizji lub słuchania radia za pomocą innych niż odbiorniki radiowe i telewizyjne urządzeń, takich jak telefony, tablety czy komputery, Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do Prezesa Radcy Ministrów pismo, wskazując na konieczność wprowadzenia zmian do ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1689 z późn. zm.), poprzez rozszerzenie ustawowego obowiązku uiszczania opłat abonamentowych na posiadaczy wszystkich urządzeń technicznie dostosowanych do odbioru programów radiowych lub telewizyjnych.

źródło: https://www.telko.in/czykrritmozenakazacsciaganieabonamenturtvtakzeodwlascicielismartfonow

  1. Wejście w życie rozporządzenia w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych

Z dniem 1 stycznia 2023 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych (Dz.U. 2022 r., poz. 2796). Nowe rozporządzenie, w stosunku do poprzednio obowiązującego, wyróżnia dodatkowe kategorie infrastruktury telekomunikacyjnej podlegającej inwentaryzacji, takie jak: punkt dostępu do usług czy punkty elastyczności. Rozporządzenie wprowadza konieczność odrębnego raportowania światłowodowych i innych niż światłowodowe linii kablowych, a także informacji o ich przebiegu, z dokładnością do 2 metrów. Zgodnie z nowym rozporządzeniem, sprawozdawane mają być także usługi telefoniczne, usługi transmisji danych zapewniające szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz usługi rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych, świadczone w oparciu o infrastrukturę telekomunikacyjną i publiczne sieci telekomunikacyjne zapewniające stacjonarny szerokopasmowy dostęp do Internetu.

Nowe zasady raportowania dotyczą także obowiązku raportowego za rok 2022.

źródło: https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000279601.pdf

  1. Nowy projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń

Zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie internetowej Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, Izba otrzymała z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nowy tekst projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń do zaopiniowania.

Tekst nowego projektu rozporządzenia dostępny jest pod linkiem:

https://kigeit.org.pl/FTP/ap/sot/230103_KPRM_Projekt_rozp_RM_zm_plan_dzialan.pdf

źródło:https://kigeit.org.pl/2023/01/04/konsultacjeprojekturozporzadzeniarmwsplanudzialanprzedsiebiorcytelekomunikacyjnegowsytuacjachszczegolnychzagrozen/

  1. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Prawo Komunikacji Elektronicznej

Zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie internetowej Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, w czasie posiedzenia Sejmu RP w dniu 12 stycznia 2023 roku, odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej.

Aktualny tekst projektu PKE dostępny jest pod linkiem: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2861

Podczas tego samego posiedzenia Sejmu RP odbyło się także pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Komunikacji Elektronicznej.

Aktualny tekst projektu Przepisów wprowadzających PKE jest dostępny pod linkiem: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2862

źródło: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PorzadekObrad.xsp  

Projekt wraz z projektem ustawy Przepisy wprowadzające PKE został skierowany do Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, celem przedstawienia przez tę komisję sprawozdania do dnia 6 lutego 2023 roku.

  1. Nałożenie kary na VECTRA S.A. przez Prezesa UOKIK za bezprawne stosowanie klauzuli modyfikacyjnej

Zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie internetowej UOKIK, w dniu 30 grudnia 2022 roku Prezes UOKIK wydał względem VECTRA S.A. z siedzibą w Gdyni decyzję uznającą za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów działania tej spółki, polegające na jednostronnej zmianie ogólnych warunków umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych z konsumentami na czas nieoznaczony oraz do umów na czas oznaczony, które uległy automatycznemu przedłużeniu na czas nieoznaczony, poprzez wprowadzenie klauzuli modyfikacyjnej  umożliwiającej m.in. podniesienie opłat abonamentowych za usługi telekomunikacyjne telewizji lub dostępu do sieci Internet o 5 złotych. Wobec VECTRA S.A. sformułowany został nakaz zaprzestania ww. praktyki oraz obowiązek usunięcia trwających skutków naruszenia zbiorowych interesów konsumentów poprzez obowiązek poinformowania konsumentów o przysługującym im uprawnieniu do żądania zwrotu uiszczonych opłat abonamentowych w części wynikającej z dokonanego wadliwie ich podwyższenia. Ponadto, w związku z naruszeniem zakazu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, na spółkę została nałożona kara pieniężna w wysokości 22 231 676,00 złotych.

źródło: https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=19256

  1. Rozpoczęcie realizacji projektów w ramach Funduszu Szerokopasmowego

Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji, gminy, które otrzymały dofinansowanie w ramach Funduszu Szerokopasmowego: Szczawno-Zdrój, Goszczanów, Choczewo, Nowy Zdrój, Żabia Wola, Mszczonów, Pyzdry, Lubin oraz Miedzichowo, rozpoczynają przygotowywanie dokumentacji konkursów, celem wyłonienia operatorów, którzy wybudują sieci telekomunikacyjne. W ww. gminach ogłaszane są także konsultacje społeczne dotyczące tzw. obszarów białych.

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/fundusz-szerokopasmowy–start-projektow