Powrót

Przeniesienie koncesji a przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej

Przedsiębiorstwa telekomunikacyjne podlegają ciągłym zmianom, łącząc się lub przekształcając. Część przedsiębiorców wciąż pozostaje przy formie jednoosobowej działalności gospodarczej, ale zmiany następują coraz częściej. Ważnym elementem wszystkich przemian, w przypadku przedsiębiorców telekomunikacyjnych, jest wymóg przeniesienia wcześniej posiadanej koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych.

Koncesja na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, z wyjątkiem programów publicznej radiofonii i telewizji, wymaga uzyskania koncesji.

Koncesja jest decyzją administracyjną uprawniającą do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na rozpowszechnianiu programów, wydawaną przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (dalej jako KRRiT) na podstawie uchwały KRRiT. Uprawnienie udzielane jest m.in. osobie fizycznej, osobie prawnej oraz osobowej spółce handlowej, spełniającym przewidziane ustawą warunki.

Wobec faktu, że koncesja taka jest decyzją administracyjną w przypadku, gdy dysponent koncesji decyduje się na podjęcie działań restrukturyzacyjnych, zgodnie z zasadą sukcesji praw i obowiązków wyrażoną przepisami Kodeksu spółek handlowych, koncesja powinna, samoistnie przejść na nowy podmiot z chwilą zakończenia procesu restrukturyzacji. Wyjątkami od przywołanej reguły są sytuacje, gdy sama koncesja lub przepis szczególny stanowi inaczej.

Z takim wyjątkiem będziemy mieć do czynienia w przypadku koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych. Ustawa o radiofonii i telewizji, jako lex specialis w odniesieniu do Kodeksu spółek handlowych, w art. 38a ust. 1 ustanawia co do zasady niezbywalność koncesji. Wobec tego koncesja nie może być objęta sukcesją uniwersalną.

Jednocześnie, w art. 38a ust. 3 i 3a, przewidziane zostały wyjątki od przewidzianej niezbywalności koncesji.

Koncesja a przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej

W odniesieniu do jednoosobowych działalności gospodarczych, dysponentem takiej koncesji jest osoba fizyczna, będąca adresatem decyzji administracyjnej. W przypadku, gdy taki przedsiębiorca dokonuje przekształcenia swojej działalności w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z trybem przekształcenia przewidzianym w Kodeksie spółek handlowych, staje się on tzw. „jednoosobową” spółką z o.o. W ciągu 7 dni od rejestracji przekształconej spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, przedsiębiorca musi złożyć wniosek o wykreślenie działalności gospodarczej z CEIDG. W rezultacie wykreślenia przestaje istnieć przedsiębiorstwo, w ramach którego działalności gospodarczej realizowane były uprawnienia płynące z nadanej koncesji. W rezultacie osoba fizyczna, która uzyskała koncesję wciąż ją posiada, ale nie ma możliwości używania jej w odniesieniu do nowej formy prowadzenia działalności.

Powstaje pytanie, czy istnieje możliwość przeniesienia koncesji w momencie przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w sp. z o.o. z wykorzystaniem trybu kodeksowego.

Ustawa o radiofonii i telewizji, w art. 38 ust. 3a przewiduje, że osoba fizyczna może przenieść koncesję na spółkę, w której jest wspólnikiem, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii KRRiT, a następnie zgody jej Przewodniczącego. Przepisy regulują odpowiednio treść wniosku o uzyskanie takiej zgody, czyli m.in. informacje o spółce z o.o. oraz jej dane. Wydaje się, że ze względu na wykreślenie z CEIDG oraz rejestrację spółki z o.o. w KRS w momencie przekształcenia, wniosek powinien zostać napisany i złożony dopiero po rejestracji spółki. Jednocześnie, w momencie rejestracji spółki z o.o., nie istnieje już przedsiębiorstwo prowadzone w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej przez dysponenta danej koncesji.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, koncesję posiada dalej osoba fizyczna, ale do momentu wydania zgody i decyzji o przeniesieniu koncesji ani dysponent koncesji nieprowadzący już przecież jednoosobowej działalności gospodarczej, anispółka z o.o. nie mogą korzystać z koncesji. Takie działanie jest czynem zabronionym, zagrożonym na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji sankcją grzywny, kary ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

Potencjalnym rozwiązaniem mogłoby być wnioskowanie o przeniesienie koncesji już na etapie procedury przekształcenia tj. m.in. po ustaleniu planu przekształcenia, uchwalonych oświadczeniach oraz aktach założycielskich, opisując również bieżący stan faktyczny oraz przyszłe zdarzenia. W takim wypadku przeniesienie koncesji następowałoby „warunkowo” i dopiero po właściwym zarejestrowaniu spółki zmieniony zostaje podmiot dysponujący koncesją. Ustawa nie przewiduje wprost takiego trybu postępowania, określając przenoszalność jedynie w kontekście wybranych sytuacji. Takie rozwiązanie nie odpowiada jednak praktyce i rzeczywistości przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz ich dynamicznym zmianom.