Powrót

Wdrożenie decyzji Prezesa UKE dotyczącej zmiany warunków dostępu do infrastruktury technicznej

Ostatnie kilka tygodni w naszej firmie, to intensywna praca polegająca na wdrażaniu nowych zasad dostępu do słupów elektroenergetycznych wynikających z decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z 12 lutego 2021 roku. Ponieważ temat ten ma dla operatorów telekomunikacyjnych istotne znaczenie – zarówno finansowe, jak i organizacyjne – poniżej dzielimy się naszymi spostrzeżeniami. Dla tych z Państwa, którzy jeszcze ze sprawą nie zdążyli się zapoznać zacznijmy od krótkiego uporządkowania faktów.

Jeszcze raz – o co chodzi z tymi decyzjami?

Dnia 12 lutego 2021 roku Prezes UKE wydał 5 decyzji („Decyzje”) skierowanych do pięciu największych operatorów systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej („OSD”) w Polsce określających nowe zasady dostępu do słupów. Decyzje te określiły między innymi nowe miesięczne stawki za korzystanie przez operatorów telekomunikacyjnych ze słupów elektroenergetycznych – odpowiednio na poziomie 1,73 zł za słup linii niskiego napięcia (nN) oraz 2,75 zł za słup linii średniego napięcia (sN). Poza aspektem cenowym, Decyzje stworzyły również nowe zasady dotyczące między innymi terminu poinformowania przez OSD operatorów telekomunikacyjnych o planowanej likwidacji, modernizacji lub przebudowie słupów elektroenergetycznych.

Regulująca procedurę wdrożenia ww. decyzji ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych („Ustawa”) wskazuje, że operator sieci wobec którego wydano decyzję w sprawie określenia warunków zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej, jest obowiązany do zawierania umów na warunkach nie gorszych niż określone w decyzji. Z naszej praktyki wiemy, że stawki za korzystanie ze słupów określone w dotychczasowych umowach między OSD a operatorami telekomunikacyjnymi były kilkukrotnie wyższe niż te określone w decyzji Prezesa UKE.

Wejście w życie decyzji Prezesa UKE nie oznacza jednak automatycznej zmiany już zawartych z operatorami udostępniającymi umów o dostęp do infrastruktury technicznej w zakresie chociażby wysokości opłaty za dostęp do słupów telekomunikacyjnych. Zmiana umów w tym zakresie wymaga przeprowadzenia odpowiedniej procedury prawnej opisanej w Ustawie.

Jak uzyskać zatem nowe warunki?

Pierwszym krokiem do zmiany wysokości opłat w umowach o dostęp do infrastruktury technicznej jest złożenie do OSD, z którym zawarta jest umowa o dostęp do infrastruktury technicznej, wniosku o zmianę umowy o dostęp.

Wniosek, który należy złożyć ma charakter formalny. Elementami obowiązkowymi wniosku są:

  • opis umowy o dostęp do infrastruktury technicznej (numer umowy, data zawarcia);
  • wskazanie zakresu proponowanych zmian w umowie wraz z uzasadnieniem;
  • wskazanie sposobu prowadzenia negocjacji z OSD;
  • tekst umowy, a w przypadku, gdy umowa była zmieniana tekst jednolity umowy.

Złożenie wniosku skutkuje rozpoczęciem negocjacji, o których mowa w Ustawie – zgodnie z postanowieniami Ustawy OSD jest zobowiązany do prowadzenia negocjacji w sprawie zmiany umowy o dostęp do infrastruktury technicznej na wniosek operatora telekomunikacyjnego.

Jakie problemy powstają na etapie procedowania wniosku?

Jak wynika z powyższego, samo wejście w życie korzystnej dla operatorów telekomunikacyjnych decyzji Prezesa UKE nie spowoduje natychmiastowej redukcji kosztów ponoszonych przez operatorów telekomunikacyjnych w związku z prowadzoną przez nich działalnością, jak również innych, korzystnych dla operatorów telekomunikacyjnych zmian w umowie z OSD.

Już opisany powyżej pierwszy etap wdrażania postanowień decyzji jest długotrwały i pracochłonny, musi on jednak zostać przeprowadzony w sposób właściwy, gdyż stanowi on podstawę do prowadzenia negocjacji z OSD, które stanowią kolejny etap wdrażania postanowień decyzji, a prawidłowo skonstruowany wniosek pozwoli na szybszą implementację decyzji.

Nie jest to jedyny problem, z którym borykają się operatorzy telekomunikacyjni podczas procedowania wniosku o zmianę umowy o dostęp do infrastruktury technicznej. Z doświadczenia, jak również z posiadanych przez nas informacji wiemy, że OSD nie będą wspomagać procesu, a raczej będą go utrudniać – niektórym operatorom telekomunikacyjnym wnioskującym wprost odmówiono zmiany umowy. Potwierdzeniem tej tezy jest także fakt, iż wszyscy adresaci decyzji Prezesa UKE złożyli odwołanie od tej decyzji co zostało potwierdzone przez Prezesa UKE.

Innym problemem jest kwestia inwentaryzacji zasobów przez operatorów telekomunikacyjnych na słupach należących do OSD, tj. ilości kabli podwieszonych na słupach oraz ich rodzajów. Praktyka pokazuje, że OSD, po otrzymaniu wniosku od operatorów telekomunikacyjnych, wzywa do sporządzenia w formie tabelki wykazu kabli telekomunikacyjnych podwieszonych na słupach należących do OSD. Biorąc pod uwagę dużą ilość słupów telekomunikacyjnych, z których korzystają operatorzy telekomunikacyjni, dokonanie takiej ewidencji jest procesem długotrwałym, który w jeszcze większym stopniu spowolni procedurę zmiany umowy o dostęp do infrastruktury technicznej.

Pomimo wskazanych problemów, w naszej ocenie, podjęcie „indywidualnych walk” o zmianę umowy o dostęp do infrastruktury technicznej, w tym w zakresie obniżenia kosztów dostępu do słupów jest jednak konieczne, aby skorzystać w maksymalnym stopniu z dobrodziejstwa ww. decyzji.

Proces negocjacji przy zmianie umów o dostęp do infrastruktury technicznej trwa 60 dni – ten czas można w pełni wykorzystać na rzeczowe rozmowy z operatorami udostępniającymi. Kluczowe jest jednak prawidłowe sformułowanie wniosku o zmianę umowy, który jest niejako wprowadzeniem do indywidualnych rozmów z OSD. Jednocześnie, podobnie jak przedstawiciele UKE, wyrażamy nadzieję, że wobec wydania ww. decyzji, współpraca pomiędzy operatorami telekomunikacyjnymi a OSD będzie owocna, a jeśli konieczne będzie złożenie wniosku do UKE o wydanie decyzji zastępującej – będą one rozpoznawane w terminach wynikających z przepisów prawa i bez zbędnej zwłoki.