Powrót

MObywatel a potwierdzenie tożsamości Abonenta

Zgodnie z ustawą, aplikacja MObywatel to dokument mobilny stwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie użytkownika aplikacji MObywatel na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w relacjach wzajemnej fizycznej obecności stron. Czy można jej użyć do potwierdzenia tożsamości abonenta?

Jeżeli z przepisu prawa wynika, że obowiązek stwierdzenia tożsamości na podstawie dokumentu tożsamości, w szczególności na podstawie dowodu osobistego, obowiązek ten uznaje się za spełniony w przypadku stwierdzenia tożsamości na podstawie dokumentu mObywatel.

„Uwierzytelnianie” danych z dokumentu MObywatel następuje za pomocą aplikacji MObywatel – osoba potwierdzająca dane, czyli np. monter internetu działający w imieniu przedsiębiorcy telekomunikacyjnego też musi mieć zainstalowaną aplikację MObywatel i powinna wygenerować kod QR, a osoba której dane są potwierdzane. Na przykład – abonent, będący os. fizyczną skanuje ten kod QR przekazując tym samym swoje dane monterowi do akceptacji.  Oznacza to, że należy mieć aktywną aplikację MObywatel i nie jest możliwa weryfikacja tożsamości za pomocą np. zdjęcia czy zrzutu ekranu z aplikacji.

W przypadku działania przedsiębiorców telekomunikacyjnych, ustawa Prawo telekomunikacyjne (dalej jako „p.t.”), dostawca usług rozpoczyna świadczenie usług telekomunikacyjnych nie wcześniej niż po potwierdzeniu zgodności podanych przez abonenta danych z danymi, o których mowa w p.t., zawartymi w dokumencie potwierdzającym tożsamość abonenta, będącego os. fizyczną.

Przytoczony przepis p.t. mówi co prawda o dokumencie potwierdzającym tożsamość abonenta, będącego os. fizycznego,  a nie o stwierdzeniu. Biorąc pod uwagę jednak np. uzasadnienie Ustawy MObywatel, ustawodawca każe traktować na równi stwierdzenie tożsamości oraz potwierdzenie tożsamości – „Intencją projektodawcy jest, aby przepis o wyżej wskazanym brzmieniu stanowił lex specialis (przepis szczególny – przyp.) względem innych przepisów prawa, które właściwość potwierdzania tożsamości lub obywatelstwa polskiego przypisują na wyłączność innym dokumentom tożsamości, w tym także dowodowi osobistemu”. Ustawodawca w Ustawie MObywatel przewidział również sytuacje, w których nie będzie można póki co stosować aplikacji MObywatel. Wśród tych przesłanek nie ma przypadku potwierdzania tożsamości w celu rozpoczęcia świadczenia usług telekomunikacyjnych. Podsumowując, można zweryfikować tożsamość abonenta (będącego os. fizyczną) za pomocą aplikacji MObywatel.

Autor: apl. radc. Filip Szczygieł