Specjalizacje

Strategię postępu w naszej działalności opieramy o właściwie obrane kierunki rozwoju. Specjalizacje to dla nas filary funkcjonowania, na bazie których kreujemy innowacyjne rozwiązania w operowanych branżach, niejednokrotnie o uniwersalnym zastosowaniu również poza nimi.

Nasza kadra stale doskonali swoje umiejętności w ich zakresie, co ma bezpośrednie przełożenie na nieustanny wzrost poziomu oferowanych przez nas usług.

Obsługa Prawna Przedsiębiorców

Obsługa Prawna Przedsiębiorców

Posiadamy doświadczenie w stałej obsłudze małych i średnich przedsiębiorców. Zajmujemy się tworzeniem i rejestracją spółek prawa handlowego, oddziałów, przedstawicielstw oraz optymalizacją formy działalności (merger & acquisition) prowadzonej przez Klientów. W szczególności sporządzamy umowy założycielskie, regulaminy organów spółek prawa handlowego oraz wszelkie umowy zawierane pomiędzy wspólnikami w związku z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego.

Wspieramy Klientów w bieżącej działalności (przygotowanie i obsługa obrad zgromadzeń wspólników, posiedzeń organów spółek czy opracowywanie dokumentacji korporacyjnej) oraz w szczególnych projektach (przygotowywanie oraz opiniowanie umów inwestycyjnych, negocjowanie umów gospodarczych czy pozyskiwanie zezwoleń, koncesji wymaganych do prowadzenia danej działalności gospodarczej lub realizacji projektu). Doradzamy w kwestiach związanych ze zmianami umowy spółek prawa handlowego, umowami o zakazie konkurencji oraz innych umów z członkami organów spółek prawa handlowego, sprzedażą oraz obciążaniem udziałów w spółkach prawa handlowego, podwyższaniem i obniżaniem kapitału zakładowego (także związanych z wnoszeniem aportów) czy rozwiązaniem i likwidacją spółek prawa handlowego.

Doradzamy w sprawach spornych związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego, w tym w sprawach o stwierdzenie nieważność uchwał czy o wyłączenie wspólnika ze spółki prawa handlowego.

 

Usługi

 • Tworzenie i rejestracja spółek, w tym m.in. sporządzanie dokumentów założycielskich, rejestracja w KRS, VAT, CRBR, BDO, zgłoszenia do ZUS.
 • Obsługa transakcji M&A w celu optymalizacji organizacyjnej przedsiębiorstw.
 • Obsługa bieżąca spółek wraz z przygotowywaniem dokumentów korporacyjnych.
 • Sporządzanie umów inwestycyjnych, umów handlowych i innych umów dotyczących bieżących przedsięwzięć Klienta, a także negocjacja ich warunków.
 • Doradztwo w sprawach wewnętrznych zmian strukturalnych a także prawnych aspektów strategii prowadzenia przedsiębiorstwa.
 • Doradztwo oraz obsługa prawna w sprawach spornych.

 

Prawo Telekomunikacyjne

Prawo Telekomunikacyjne

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w stałej obsłudze małych i średnich przedsiębiorców telekomunikacyjnych (ISP) oraz podmiotów świadczących usługi międzyoperatorskie. Opracowujemy umowy, regulaminy oraz cenniki świadczenia usług telekomunikacyjnych. Uczestniczymy w negocjacjach umów o dostęp telekomunikacyjny, przyłączenia do sieci oraz umów o zapewnienie dostępu do nieruchomości celem zapewnienia świadczenia usług szerokopasmowego Internetu (ze spółdzielniami oraz wspólnotami mieszkaniowymi).

Doradzamy w postępowaniach przetargowych na zakup usług telekomunikacyjnych oraz w postępowaniach z zakresu prawa budowlanego dotyczących w szczególności zinwentaryzowania infrastruktury telekomunikacyjnej.

Reprezentujemy operatorów telekomunikacyjnych w postępowaniach przed Prezesem UKE, Prezesem UOKiK, w tym przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przed instytucjami wdrażającymi projekty unijne z zakresu innowacji i rozwiązań telekomunikacyjnych. Udzielamy porad w relacjach z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (OZZ).

 

Usługi

 • Obsługa bieżąca mikro, małych i średnich przedsiębiorców telekomunikacyjnych.
 • Opracowywanie umów i innych dokumentów przedsiębiorcy (cenniki, regulaminy, polityka prywatności).
 • Udział w negocjacjach umów o dostęp telekomunikacyjny (m.in.: LLU, BSA, dzierżawy włókien światłowodowych).
 • Doradztwo w postępowaniach przetargowych.
 • Reprezentacja przed organami administracyjnymi oraz sądami.

Obsługa Transakcji i Inwestycji

Obsługa Transakcji i Inwestycji

Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie transakcji handlowych w wymiarze krajowym oraz międzynarodowym, zarówno pod kątem prawno-podatkowym jak i strategicznym. Zapewniamy profesjonalną opiekę doradczą przez cały cykl transakcji oraz monitorowanie jej skutków gospodarczych i prawnych po finalizacji. Nasza wykwalifikowana kadra zadba o rzetelne planowanie i  przebieg całego procesu. Specjalizujemy się zarówno w transakcjach o charakterze handlowym jak i transakcjach M&A – przeprowadziliśmy dziesiątki akwizycji w modelu od A do Z wraz z integracjami nabytego przedsiębiorstwa z grupą kapitałową nabywcy

W fazie koncepcyjnej zapewniamy rzetelną analizę ryzyk, wymogów formalnych oraz wyzwań prawnych w zakresie realizacji danego projektu. Badamy rynek konkurencji w przypadku transakcji inwestycyjnych, dokonujemy szczegółowych analiz podmiotów gospodarczych a także przygotowujemy pełny zakres dokumentacji niezbędnej dla realizacji projektu.

W fazie wykonawczej monitorujemy przebieg transakcji,  pośredniczymy w kontaktach z kontrahentami, inwestorami i innymi instytucjami zaangażowanymi w dany projekt tak, aby zoptymalizować jego przebieg. Uczestniczymy w negocjacjach warunków transakcji, a także przygotowujemy treść umów i wszelkich dokumentów na których bazuje projekt.

W fazie finalnej przygotowujemy szczegółową ewaluację projektu, ukazującą pełne spektrum korzyści z danej transakcji oraz pozwalającą ocenić rentowność potencjalnych przyszłych projektów realizowanych w podobnym schemacie.

 

Usługi

 • Sporządzania treści umów.
 • Doradztwo strategiczne.
 • Doradztwo prawne i podatkowe.
 • Kompleksowa obsługa transakcji M&A.
 • Analiza ryzyk, konkurencji, podmiotów gospodarczych.
 • Udział w negocjacjach z kontrahentami.
 • Opracowanie i opiniowanie wewnętrznych aktów klienta oraz dokumentów korporacyjnych.

IP i Prawo Internetu

IP i Prawo Internetu

Wspieramy branżę e-commerce a także architektów, fotografów, twórców sztuki użytkowej, artystów oraz wykonawców. Projektujemy oraz opiniujemy umowy związane z prawami autorskimi oraz prawami własności przemysłowej (umowy licencyjne, umowy przeniesienia własności praw niemajątkowych).

Projektujemy i analizujemy umowy o wdrożenie systemów IT, opracowywujemy oraz opiniujemy regulaminy sklepów i serwisów internetowych.

Dochodzimy roszczeń w razie naruszenia praw własności intelektualnej. Rejestrujemy znaki towarowe, oznaczenia geograficzne i domeny internetowe. Monitorujemy kolizyjność znaków i pomagamy w sporach o bezumowne korzystanie z oznaczeń zarejestrowanych. Reprezentujemy klientów przed Urzędem Patentowym RP oraz Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

 

Usługi

 • Sporządzanie umów licencyjnych, umów przeniesienia własności praw niemajątkowych.
 • Obsługa prawna wdrożenia systemów IT.
 • Rejestracja znaków towarowych, domen internetowych i oznaczeń geograficznych.
 • Dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej.
 • Wsparcie w zakresie  bezumownego korzystania z oznaczeń zarejestrowanych
 • Reprezentacja przed Urzędem Patentowym oraz Urzędem UE d.s Własności Intelektualnej.

Prawo Danych Osobowych

Prawo Danych Osobowych

Posiadamy doświadczenie w przeprowadzaniu audytów w zakresie ochrony danych osobowych dla naszych Klientów. Jednocześnie jako jedna z pierwszych firm na rynku opracowaliśmy kompleksowe rozwiązania branżowe w zakresie wdrażania regulacji rozporządzenia RODO.

Doradzamy i przygotowujemy dla naszych Klientów dokumenty związane z prawem ochrony danych osobowych zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne, w szczególności polityki prywatności, regulaminy zarządzania danymi osobowymi dla pracowników, umowy oraz upoważnienia o powierzenie przetwarzania danych, instrukcję zarządzania systemami informatycznymi, zgody na przetwarzanie danych osobowych czy polityki bezpieczeństwa danych osobowych.

Wspieramy Klientów merytorycznie zarówno przy wdrażaniu zasad ochrony danych osobowych jak i weryfikujemy zasady ochrony danych osobowych funkcjonujące w ramach działalności naszych Klientów w szczególności tworzymy kompleksowe opracowania dobrych praktyk w przedmiocie ochrony danych osobowych- tworzymy kodeksy dedykowane dla poszczególnych branż działalności prowadzonej przez naszych Klientów, dla przykładu z branży prawa telekomunikacyjnego czy branży ochrony danych osobowych w tym ochrony wizerunku;

Przy projektach związanych z ochroną danych osobowych ściśle współpracujemy ze specjalistami z zakresu IT i nowych technologii celem zaoferowania naszym Klientom rozwiązań maksymalnie bezpiecznych i rzetelnych z uwagi na wagę ochrony i wrażliwość danych osobowych.

 

Usługi

 • Audyt w zakresie obszarów związanych z przetwarzaniem oraz ochroną danych osobowych.
 • Przygotowywanie dokumentów wewnętrznych związanych z przetwarzaniem oraz ochroną danych osobowym, w tym m.in. polityki prywatności, regulaminy, umowy i upoważnienia o powierzenie przetwarzania danych itp.
 • Wsparcie merytoryczne oraz organizacyjne w zakresie wdrażania zasad ochrony danych osobowych.
 • Obsługa prawna w zakresie postępowań w sprawach o naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.

Audyt Prawny i Podatkowy

Audyt Prawny i Podatkowy

Przeprowadzamy badania prawne, podatkowe i rachunkowe przedsiębiorstw na potrzeby określenia ryzyk związanych z ich zakupem. Posługujemy się wielokrotnie sprawdzonymi metodami oraz opracowanym zestawem kluczowych obszarów koniecznych do analizy w celu skutecznej oceny kondycji przedsiębiorstwa. Metody badawcze oraz narzędzia, dobieramy każdorazowo w zależności od przeznaczenia wyników analizy. 

Tworzymy scenariusze podatkowe zarówno na potrzeby określonej transakcji jak i bieżącej działalności firmy. Nasze usługi obejmują wszystkie kluczowe sfery obciążeń publicznoprawnych to jest podatki dochodowe, podatek VAT, PCC oraz podatek od nieruchomości.

Przeprowadziliśmy dziesiątki due diligence w tym dla największych w Polsce funduszy infrastrukturalnych. Posiadamy szczególnie bogate doświadczenie w zakresie badania przedsiębiorstw telekomunikacyjnych.

 

Usługi

 • Badanie ryzyk związanych z nabyciem przedsiębiorstwa.
 • Przeprowadzanie audytu wewnętrznego z wykorzystaniem autorskich metod i narzędzi analitycznych.
 • Szczegółowa analiza wewnętrznych dokumentów oraz umów z podmiotami zewnętrznymi przedsiębiorstwa również w zakresie compliance.
 • Przygotowywanie korzystnych rozwiązań podatkowych na podstawie przeanalizowanych danych przedsiębiorstwa.
 • Bieżące monitorowanie zgodności działalności z celami statutowymi w przypadku fundacji i stowarzyszeń.
 • Przygotowywanie propozycji usprawnień wewnętrznych procesów podmiotu na podstawie dokonanych analiz.
 • Analiza wewnętrznych procesów klienta i doradztwo w zakresie ich optymalizacji.

Finansowanie Projektów

Finansowanie Projektów

Zajmujemy się pozyskiwaniem finansowania zarówno na inwestycje jak i na ekspansje. Pomagamy określić zapotrzebowanie na kapitał, wyliczamy teoretyczną zdolność kredytową, wskazujemy optymalny produkt finansowy, przygotowujemy wnioski o finansowanie a także wspieramy w jego rozliczeniu.

Organizujemy zarówno dostęp do finansowania prywatnego (banki, fundusze inwestycyjne, inwestorzy), publicznego dłużnego (np. pożyczka szerokopasmowa, finansowanie BGK) jak i publicznego bezzwrotnego (programy unijne).

Świadczone usługi uzupełniamy kompleksową obsługą procesu inwestycyjnego dotyczącego nieruchomości. Dokonujemy kompleksowej analizy stanu prawnego nieruchomości (due diligence) oraz przygotowujemy projekty umów w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości. Negocjujemy i opracowujemy umowy stanowiące podstawę korzystania z nieruchomości, w tym umowy najmu powierzchni, umowy dzierżawy, umowy franczyzowe i inne. Wspieramy klientów w procesie pozyskiwania finansowania realizowanego przedsięwzięcia oraz doradzamy w kwestiach podatkowych z tym związanych.

 

Usługi

 • Identyfikacja zapotrzebowania kapitałowego w zakresie danej inwestycji.
 • Oszacowanie zdolności kredytowej.
 • Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie.
 • Monitorowanie prawidłowego wykorzystywania uzyskanych środków.
 • Wsparcie merytoryczne w zakresie prawnych aspektów rozliczeń otrzymanych świadczeń.

Wycena Aktywów

Wycena Aktywów

Sporządzamy wyceny aktywów na potrzeby podatkowe, rachunkowe oraz biznesowe. Posiadamy rozbudowane bazy danych transakcyjnych do sporządzania wiarygodnych wycen przy wykorzystaniu między innymi metody porównawczej

Jako jedni z niewielu podmiotów na rynku sporządzamy wyceny infrastruktury telekomunikacyjnej. Profesjonalną wycenę aktywów umożliwia indywidualne podejście do każdego zlecenia oraz posługiwanie się sprawdzonymi metodami badawczymi pozwalającymi na rzetelne dokonanie analizy i wyciągnięcie odpowiednich wniosków.