Powrót

Podsumowanie miesiąca w telekomunikacji – marzec

 1. Nowe inwestycje – Pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027

W dniu 28 lutego 2023 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) 2021 – 2027. FERC jako następca Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, będzie podstawą dla przyszłych cyfrowych inwestycji.

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, tematem spotkania było zatwierdzenie metodyki i kryteriów wyboru projektów w ramach działania 1.1. Zwiększenie dostępu do ultraszybkiego Internetu szerokopasmowego oraz ogłoszenie harmonogramu naboru konkursów w perspektywie finansowej na lata 2021 – 2027.

Kwota przeznaczona na inwestycje to 2 mld euro ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Beneficjentami środków będzie zarówno administracja samorządowa i rządowa, instytucje kultury, podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki jak i obywatele oraz przedsiębiorcy.

Finansowanie będzie przybierało formę dotacji.

źródło:https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/pierwsze-posiedzenie-komitetu-monitorujacego-programu-fundusze-europejskie-na-rozwoj-cyfrowy-2021-2027

 1. Projekt nowego rozporządzenia KE w sprawie budowy superszybkich sieci szerokopasmowych

Komisja Europejska w dniu 23 lutego 2023 r. ogłosiła projekt rozporządzenia o infrastrukturze gigabitowej – Gigabit Infrastructure Act, które ma zastąpić obecnie obowiązującą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/61/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej.

Głównym celem rozporządzenia jest redukcja kosztów i przyspieszenie budowy gigabajtowych sieci szerokopasmowych. Projekt rozporządzenia przewiduje wprowadzenie cyfrowej procedury składania wniosków i uzyskiwania pozwoleń związanych z prowadzonymi inwestycjami telekomunikacyjnymi, co w efekcie ma spowodować odciążenie administracji. Dodatkowo, zgodnie z treścią projektu rozporządzenia, obowiązkiem inwestora będzie wyposażenie w infrastrukturę światłowodową każdego nowobudowanego lub modernizowanego budynku.

Tekst projektu rozporządzenia można znaleźć pod linkiem:

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/gigabit-infrastructure-act-proposal-and-impact-assessment

źródło:https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/superszybkie-sieci-szerokopasmowe-coraz-blizej–jest-projekt-nowego-rozporzadzenia-ke

 1. Uruchomienie rządowej chmury dla administracji

W dniu 2 marca 2023 r. odbyła się konferencja Państwo 2.0, podczas której dowiedzieliśmy się o uruchomieniu chmury rządowej i publicznej chmury obliczeniowej w ramach Wspólnej Infrastruktury Informatycznej Państwa, dzięki której administracja będzie mogła łatwiej i efektywniej zarządzać swoimi danymi, bez konieczności inwestowania w kosztowną infrastrukturę informatyczną i utrzymywania specjalizowanych zespołów IT. Zgodnie ze słowami zastępcy dyrektora Departamentu Zarządzania Systemami KPRM Joanny Baranowskiej, rozwiązanie to ma na celu podniesienie bezpieczeństwa i zapewnienie ciągłości działania systemów informatycznych państwa poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Dodatkowo Joanna Baranowska zapewnia, że po uruchomieniu chmury rządowej Kancelaria Prezesa Rady Ministrów będzie dostarczać jednostkom administracji usługi o wysokiej wydajności, skalowalności i niskim opóźnieniu, oferujące ochronę przed zakłóceniami.

źródło:https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/rusza-chmura-rzadowa—bezpieczenstwo-i-optymalizacja-zasobow-informatycznych-administracji-publicznej

 1. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie od decyzji Prezesa UKE z dnia 12 lutego 2021 r.

SOKIK oddalił odwołanie PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie od decyzji Prezesa UKE z dnia 12 lutego 2021 r. nr DR.WIT.6082.3.2019.211, wydanej wobec PGE, określającej warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych linii niskiego i średniego napięcia PGE.

Przypomnijmy, że ww. decyzja określała stawki za dostęp do słupów elektroenergetycznych, udzielany przez PGE przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, na poziomie 1,73 zł za słup linii niskiego (nN) napięcia oraz 2,75 zł za słup linii średniego (SN) napięcia, a zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, PGE nie może stosować warunków mniej korzystnych dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych w umowach o dostęp do infrastruktury technicznej, niż te, które wynikają z ww. decyzji Prezesa UKE.

Powyższe orzeczenie oznacza, że ww. decyzja w dalszym ciągu obowiązuje i tym samym w dalszym ciągu PGE nie może stosować mniej korzystnych warunków dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych w umowach o dostęp do infrastruktury technicznej, niż te określone w ww. decyzji.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

 1. Wysłuchanie publiczne w sprawie „lex pilot”

W dniu 6 marca 2023 r. odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie projektu ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej oraz związanej z nią nowelizacji ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, zawierającej zmianę polegającą na obowiązku ustawiania kanałów telewizji rządowej na pierwszych pięciu miejscach na pilocie.

W wysłuchaniu publicznym wzięło udział wielu przedstawicieli organizacji branżowych, sieci kablowych czy nadawców. W wysłuchaniu wziął również udział sekretarz stanu w Kancelarii Premiera – Adam Andruszkiewicz.

W trakcie wysłuchania publicznego zostało przytoczonych wiele argumentów przeciwko wprowadzeniu tej nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Obecni wskazywali chociażby na sprzeczność tych przepisów z zasadami państwa prawa, jak również z przepisami unijnymi.

źródło:https://www.telko.in/wysluchanie-publiczne-lex-pilot-projekt-antykonsumencki antykonkurencyjny-niezgodny-z-prawem-unijnym

 1. Prezes UKE udostępnił aplikację „Inwentaryzacja UKE”

Prezes UKE udostępnił przedsiębiorcom telekomunikacyjnym w dniu 15 marca 2023 r. dodatkowe narzędzie, umożliwiające przekazanie danych o swoich sieciach telekomunikacyjnych – aplikację „Inwentaryzacja UKE”.

Przedsiębiorcy telekomunikacyjni, którzy rozpoczęli już proces inwentaryzacji swojej sieci telekomunikacyjnej w systemie PIT mogą dokończyć ten proces w ww. aplikacji. Należy przypomnieć, że z uwagi na problemy techniczne systemu PIT, przedsiębiorcy telekomunikacyjni nie mieli możliwości pełnego przekazania danych dotyczących ich sieci telekomunikacyjnej w tym systemie.

Prezes UKE poinformował również, że trwają obecnie prace nad przystosowaniem systemu PIT, w związku z podpisaniem przez Ministra Cyfryzacji rozporządzenia w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych oraz o stawkach opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Kolejny komunikat w przedmiocie PIT ma być wydany w dniu 29 marca 2023 r.

źródło: https://www.telko.in/uke-udostepnil-aplikacje-inwentaryzacja-uke

 1. Planowane przeglądy rynków

Zgodnie z przyjętym przez Prezesa UKE harmonogramem dotyczącym przeglądów rynków, na I kwartał 2023 r. zaplanowane jest zakończenie przeglądu:

 1. hurtowych rynków transmisji programów radiofonicznych i telewizyjnych;
 2. hurtowego rynku usługi lokalnego dostępu w stałej lokalizacji;
 3. hurtowego rynku usługi centralnego dostępu w stałej lokalizacji dla produktów rynku masowego.

źródło: https://bip.uke.gov.pl/przeglad-rynkow/planowane-przeglady-rynkowe/

 1. Zmiany w Kodeksie pracy

Rok 2023 przynosi liczne zmiany w prawie pracy, a wprowadzenie do Kodeksu pracy nowych przepisów, ma wpływ nie tylko na sferę praw i obowiązków pracowniczych, lecz także pracodawców.

 • Kontrola trzeźwości pracowników, praca zdalna

Pierwsze dwie zmiany wprowadzone w tym roku do Kodeksu pracy na mocy ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, dotyczą kontroli trzeźwości pracowników oraz pracy zdalnej. O ile jednak przepisy umożliwiające wprowadzenie w zakładzie pracy kontroli trzeźwości pracowników obowiązują już od 21 lutego 2023 r., to regulacje odnoszące się do pracy zdalnej wejdą w życie dopiero 7 kwietnia br. Jest to czas, w którym pracodawcy celem umożliwienia pracownikom wykonywania pracy zdalnej powinni przygotować stosowne regulacje wewnątrzzakładowe.Warto przy tym pokreślić, iż nowe przepisy odróżniają pracę zdalną, która na polecenie pracodawcy albo na wniosek pracownika może być wykonywana całkowicie lub w części w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą od tzw. okazjonalnej pracy zdalnej, która może być wykonywana na wniosek pracownika w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym.

źródło: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230000240/O/D20230240.pdf

 • Dyrektywa rodzicielska oraz Dyrektywa ws. przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE

Kolejna zmiana Kodeksu pracy, podyktowana obowiązkiem implementacji dwóch unijnych dyrektyw zawierających prorodzicielskie i propracownicze rozwiązania wejdzie w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw w Dzienniku Ustaw, czyli prawdopodobnie jeszcze w kwietniu br.

Zmiany wynikające z postanowień tzw. dyrektywy rodzicielskiej mają na celu ułatwienie godzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym oraz zachęcenie do równego dzielenia się obowiązkami opiekuńczymi pomiędzy kobietami i mężczyznami. Część z tych zmian skupia się więc na zapewnieniu jak największej ochrony pracowników, szczególnie pracowników będących równocześnie rodzicami i ma realizować się przez wprowadzenie do Kodeksu pracy m.in.:

 1. korzystnych zmian dotyczących ochrony stosunku pracy pracowników korzystających z urlopów związanych z rodzicielstwem,
 2. wydłużenia wymiaru urlopu rodzicielskiego,
 3. przyznania w ramach urlopu rodzicielskiego nieprzenoszalnej części tego urlopu w wymiarze do 9 tygodni dla każdego z rodziców,
 4. elastycznej organizacji pracy (elastyczne rozkłady czasu pracy).

Pozostała część zmian wprowadzonych do Kodeksu pracy na mocy rzeczonej nowelizacji, wynika przede wszystkim z postanowień Dyrektywy ws. przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE jak np.:

 1. ustanowienie dodatkowych przerw w pracy,
 2. przyznanie prawa do zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej,
 3. wyraźny zakaz zabraniania pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą wraz z zakazem poddawania pracownika niekorzystnemu traktowaniu z tego tytułu,
 4. wzmocnienie ochrony przed zwolnieniem pracownika zatrudnionego na podstawie umowy na czas określony,
 5. rozszerzenie zakresu informacji o warunkach zatrudnienia pracownika,

– nie będzie dotyczyć jedynie pracowników-rodziców, lecz także pozostałych grup pracowniczych.

źródło: http://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/nazwa/2932_u/$file/2932_u.pdf